• Polski
 • English
 • Русский

Promocja

Akcja trwa od 18.06.2015 r. do 30.09.2015 r. i jest skierowana do sklepów z bielizną/konfekcją. 


kliknij powyższą instrukcję by powiększyć

REGULAMIN PROMOCJI

„POKAŻ, ŻE JESTEŚ Z NAMI!

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą „Pokaż, że jesteś z nami!”, zwaną dalej „Promocją”.

 § 2

Organizatorem Promocji, jak również przyrzekającym rabat zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jest Spółka Cywilna Julimex Tomasz Wojciechowski, Patrycja Wojciechowska z siedzibą w Łodzi, ul. Piłsudskiego 135D, 92-318 Łódź, NIP 727 24 93 517, REGON 472352667,
e-mail: julimex@julimex.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

 § 3

 1. Promocja polega na pobraniu z hurtowni, pasmanterii biorącej udział w akcji, naklejek promocyjnych:

1. „PROFESJONALNY DORADCA, NIEZBĘDNE AKCESORIA” i naklejeniu jej na witrynę lub drzwi wejściowe sklepu, jak również

2. „SEKRETY KOBIETY” i naklejeniu jej na  lustro w przymierzalni sklepu, wykonaniu zdjęć dokumentujących naklejenie naklejki na drzwi wejściowe sklepu lub witrynę sklepową oraz lustro, przesłaniu zdjęć pod adres: promocja@julimex.pl wraz z dokładnym adresem wskazanego na zdjęciu sklepu oraz informacją „wyrażam zgodę na opublikowanie przesłanych przeze mnie zdjęć potwierdzających udział w akcji „Pokaż, że jesteś z nami!”. Zdjęcia, o których mowa w  zdaniu poprzedzającym zwane są dalej „Zdjęciami”.

2. Zdjęcia mogą być zgłoszone do Promocji w sposób przewidziany w Regulaminie i po spełnieniu przez jego uczestnika kryteriów wskazanych w Regulaminie.

3. W akcji promocyjnej udział biorą hurtownie bielizny i akcesoriów oraz pasmanterie w całej Polsce, a szczegółowy ich wykaz dostępny jest  jest w siedzibie Organizatora.

 § 4

      1.  Promocja rozpoczyna się w dniu 18.06.2015 r. i trwa do 30.09.2015 r.

 § 5

     1.   Regulamin dostępny jest :

  1. w siedzibie Organizatora;
  2. na stronie internetowej http://www.julimex.pl/Promocja

 II. Uczestnicy Konkursu.

 § 6

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba będąca właścicielem sklepu, w którym sprzedawany jest asortyment firmy Julimex s.c.

 § 7

 1. Zgłoszenie swojego udziału w Promocji następuje wraz ze zgłoszeniem Zdjęć. Zgłoszenie Zdjęć może nastąpić w sposób określony w § 8 ust. 1 lit. d. Osoba zgłaszająca swój udział w Promocji zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Promocji.
 2. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania rabatu, nie można przenosić na inne osoby.

 III. Zasady Konkursu.

 § 8

 1. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1. posiadać w asortymencie swojego sklepu produkty Organizatora,
  2. pobrać z hurtowni biorącej udział w akcji „Pokaż, że jesteś z nami” naklejki promocyjne i nakleić je na drzwi/ witrynę swojego sklepu oraz lustro w przymierzalni,
  3. sfotografować witrynę/drzwi sklepu oraz lustro, dokumentując przyklejenie naklejek promocyjnych,
  4. wysłać zdjęcia wraz z oświadczeniem zawartym w punkcie 1. § 3 niniejszego regulaminu na adres mailowy promocja@julimex.pl,,
  5. z chwilą spełnienia warunków wymienionych w punktach powyżej, zgłoszenie zostaje wysłane do Organizatora.
 2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Promocji wielokrotnie w trakcie jej trwania, po każdorazowym łącznym spełnieniu warunków określonych w § 8 ust. 1 Regulaminu pod warunkiem, że jest właścicielem więcej niż jednego sklepu, zaś zdjęcia dokumentują umieszczenie naklejki promocyjnej każdorazowo na drzwiach/witrynie oraz lustrze innych sklepów należących do Uczestnika.
 3. Uczestnik nie może zgłosić do Promocji Zdjęcia, którego nie jest wyłącznym autorem
  lub które narusza prawa osób trzecich. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Zdjęcia lub narusza ono prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do uzyskania rabatu.
 4. Uczestnik oświadcza także, że w przypadku zgłoszenia Zdjęcia, na którym utrwalony będzie wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik będzie posiadać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osoby, której wizerunek został utrwalony na Zdjęciu.

 § 10

1. Organizator, w terminie do 3 dni od daty przesłania przez uczestnika zdjęcia,  poinformuje uczestnika mailowo o zdobyciu gratyfikacji wskazanej w § 12 ust. 1. Regulaminu.

2.  Uczestnik jest wówczas zobowiązany powiadomić mailowo Organizatora, w której pasmanterii/hurtowni zrealizuje otrzymany kupon rabatowy.

3. Uczestnik otrzyma wówczas mailowo kupon rabatowy uprawniający do zakupów produktów marki Julimex z 5% rabatem w hurtowni/pasmanterii wskazanej przez niego uprzednio (§ 10 pkt 2.)

 IV. Nagrody.

 § 12

1. Każdy Uczestnik, który spełnił warunki określone w punkcie III 3 § 1 otrzyma gratyfikację w postaci możliwości zakupu w biorącej udział w akcji hurtowni lub pasmanterii produktów z asortymentu Julimex s.c. z 5% rabatem (z wyłączeniem marki Plie).

2. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego z chwilą przekazania rabatu danemu  laureatowi Promocji, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Zdjęć wysłanych przez danego laureata Promocji na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcia utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania Zdjęć w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 V. Postanowienia końcowe.

 § 14

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszać e-mailem na adres promocja@julimex.pl, pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Promocja” na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 2. Reklamacje dotyczące Promocji rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 § 15

 1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Promocji jest Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Promocji w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów związanych
  z przeprowadzeniem Promocji, przyznaniem i wydaniem nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym.
 3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania rabatu.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.

 § 16

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Copyright by julimex.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.