Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
JULIMEX.PL

 

§ 1

Definicje

 1. Julimex – spółka JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi (adres: Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 135D, 92-318 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613671, NIP: 7282808052, REGON: 364249068.

 2. Sklep internetowy – strona internetowa będąca własnością Julimex, działająca na domenie: julimex.pl.

 3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 4. Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający i korzystający ze Sklepu internetowego.

 5. Klient Użytkownik składający Zamówienie, z którym następnie Julimex zawiera Umowę sprzedaży.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie chęci zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące zaproszenie Julimex do zawarcia Umowy sprzedaży.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Julimex jako sprzedającym a Klientem jako kupującym na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, na zasadach określonych w Regulaminie.

 8. Towar – produkty prezentowane przez Julimex za pośrednictwem Sklepu internetowego, będące przedmiotem Umowy sprzedaży.

 9. Cena – wartość wyrażona w polskich złotych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Julimex za Towar w związku z Umową sprzedaży (cena brutto).

 10. Konto Użytkownika – funkcjonalność Sklepu internetowego, uruchomiona przez Julimex na rzecz Użytkownika i dostępna po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

 11. Rejestracja – procedura określona w Regulaminie, wymagana dla założenia Konta Użytkownika.

 12. Hasło – indywidualnie określony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych i innych, składający się z minimum 6 znaków, zabezpieczający dostęp do Konta Użytkownika.

 13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 16. Newsletter – informacja handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przesyłana Użytkownikowi przez Julimex w formie wiadomości e-mail.

§ 2

Postanowienia ogólne

    1. Julimex, za pośrednictwem Sklepu internetowego, świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

 1. umożliwienie dokonywania Zamówienia i zawierania Umowy sprzedaży,

 2. prowadzenie Konta Użytkownika,

 3. Newsletter.

    1. Sklep internetowy jest wyłączną własnością Julimex. Julimex posiada wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wykorzystywanych wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony przez Julimex i zgodny z Regulaminem.

    2. Przed dokonaniem Zamówienia oraz zawarciem Umowy sprzedaży każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania jego postanowień.

    3. Klientem może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.

 

§ 3

Zamówienie

       1. W celu złożenie Zamówienia Klient musi:

 1. przejść w Sklepie internetowym do karty wybranego Towaru,

 2. wybrać ilość, rozmiar i ewentualnie kolor wybranego Towaru, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól lub wpisanie właściwej liczby,

 3. kliknąć przycisk „DO KOSZYKA”,

 4. kliknąć przycisk „ZŁOŻ ZAMOWIENIE”,

 5. uzupełnić informacje dotyczące Zamówienia w wirtualnym koszyku, tj.:

 1. wybrać formę dostawy oraz

 2. wybrać formę płatności,

 1. kliknąć przycisk „ZAMAWIAM”,

 2. w przypadku Klienta, który nie jest zalogowany do Konta Użytkownika, należy wybrać jedną z dostępnych opcji, tj.:

 1. dokonać Rejestracji lub

 2. złożyć Zamówienie bez Rejestracji lub

 3. zalogować się do Konta Użytkownika za pomocą swojego adresu e-mail i Hasła, albo przez Facebook albo przez Google.

 1. w przypadku Klienta, który wybrał opcję złożenia Zamówienia bez Rejestracji, oraz w przypadku Klienta, który wybrał opcję zalogowania się do Konta Użytkownika przez Facebook albo przez Google, należy prawidłowo i w sposób kompletny uzupełnić formularz Zamówienia,

 2. kliknąć przycisk „PODSUMOWANIE”,

 3. zapoznać się z podsumowaniem Zamówienia i kliknąć przycisk „POTWIERDZAM ZAKUP”,

 4. zapłacić kwotę wskazaną w podsumowaniu Zamówienia poprzez wybraną wcześniej formę płatności, tj. zapłacić Cenę, powiększoną ewentualnie o koszty przesyłki.

       1. W celu poprawnego i kompletnego uzupełniania formularza Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 powyżej, Klient musi:

 1. uzupełnić swoje dane osobowe, tj. adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu,

 2. wybrać czy jest Konsumentem (poprzez zaznaczenie opcji „osoba prywatna”) czy Przedsiębiorcą (poprzez zaznaczenie opcji „firma”),

 3. uzupełnić swoje dane adresowe, tj. ulicę i numer domu, kod pocztowy, miasto i kraj, a w przypadku Przedsiębiorców również nazwę firmy i numer NIP,

 4. złożyć oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

       1. Uzupełniając formularz Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 powyżej, Klient może również dobrowolnie:

 1. wybrać inny adres wysyłki, niż na podane dane adresowe, poprzez zaznaczenie opcji „Inny adres wysyłki” i uzupełnienie danych adresowych do wysyłki,

 2. wpisać dowolne uwagi w oknie „Uwagi”,

 3. zaznaczyć opcję pakowania „ZERO WASTE”, tj. bez zbędnych opakowań czy ulotek,

 4. wyrazić zgodę na otrzymanie ankiety do wystawienia opinii o zakupionym produkcie na adres e-mail, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola,

 5. zapisać się do usługi Newsletter, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

       1. Po poprawnym złożeniu Zamówienia Klient automatycznie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia

       2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Julimex przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży.

       3. Zamówienie można składać każdego dnia tygodnia i o każdej porze.

       4. Zamówienie składane w Dniu roboczym do godziny 12:00 zostanie rozpatrzone tego samego Dnia roboczego.

       5. Zamówienia składane w Dniu roboczym po godzinie 12:00 oraz w dni inne, niż Dni robocze, zostaną rozpatrzone w ciągu następnego Dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia Zamówienia.

       6. Rozpatrzenie Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 i 8 powyżej, stanowi przyjęcie przez Julimex oferty Klienta dotyczącej zawarcia Umowy sprzedaży.

       7. Klient jest informowany o rozpatrzeniu Zamówienia i przyjęciu Zamówienia do realizacji, co stanowi zawarcie Umowy sprzedaży.

 

§ 4

Płatność i dostawa

 1. Formy płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b, są następujące:

 1. Przelew natychmiastowy,

 2. BLIK,

 3. Płatność on-line za pośrednictwem Przelewy24,

 4. Przelew bankowy.

 1. Przelew bankowy należy zrealizować na numer konta bankowego Julimex: 49 1090 2705 0000 0001 3405 3066 (Bank Santander).

 2. W przypadku przelewu bankowego realizowanego z banków zagranicznych, należy posłużyć się następującymi danymi:

 1. IBAN: PL49 1090 2705 0000 0001 3405 3066,

 2. SWIFT: WBKPPLPPXXX.

 1. Formy dostawy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, dotyczą usług świadczonych przez następujących dostawców:

 1. Paczkomaty 24/7,

 2. Kurier DPD.

 1. Koszt dostawy różni się w zależności od wybranej formy dostawy i podany jest w wirtualnym koszyku Zamówienia, przy czym dostawa jest darmowa w przypadku gdy Cena wybranego w Zamówieniu Towaru przekracza kwotę 149 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych).

 2. Wysyłka Towaru następuje w terminie od 1 do 2 Dni roboczych od zaksięgowania przez Julimex wpłaconej przez Klienta Ceny (powiększonej ewentualnie o koszt dostawy). W przypadku opóźnienia w wysyłce Towaru Julimex poinformuje Klienta o opóźnieniu.

 3. Dostawa Towaru do Klienta następuje, w zależności od wybranej formy dostawy, od 1 do 5 Dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

 

§ 5

Odpowiedzialność i rękojmia

       1. Julimex ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży.

       2. Julimex zapewnia dostawę Towaru bez wad fizycznych lub prawnych oraz odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanego Towaru (rękojmia).

       3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient:

 1. może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Julimex niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie,

 2. jeżeli jest Konsumentem zamiast zaproponowanego przez Julimex usunięcia wady Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru Klient może żądać usunięcia wad.

       1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Julimex dostarczyć wadliwy Towar na adres Julimex.

       2. Julimex odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Klientowi.

       3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

§ 6

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Towarem, realizacją Zamówienia i Umową sprzedaży należy kierować w formie pisemnej na adres Julimex. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacji.

 2. Reklamacje związane z Kontem użytkownika i usługą Newsletter należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail Julimex: sklep@julimex.pl.

 3. W przypadku reklamacji dotyczącej Towaru należy reklamowany Towar dostarczyć na adres Julimex.

 4. W reklamacji należy zawrzeć opis zaistniałego problemu.

 5. Julimex ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 

§ 7

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

    1. Klient będący Konsumentem, który zawarł z Julimex Umowę sprzedaży, może w terminie 60 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie (dostarczenia Towaru) odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

    2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient składa Julimex oświadczenie o odstąpieniu, przy czym Klient może:

 1. skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), albo

 2. skorzystać z udostępnionego przez Julimex formularza zwrotu

    1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

    2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Julimex oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Julimex zwraca Klientowi wszystkie płatności dokonane przez Klienta, w tym koszt dostawy Towaru.

    3. Julimex może wstrzymać zwrot płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru na adres Julimex.

    4. Jeżeli Klient korzystając z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał formę doręczenia Towaru inną niż najtańsza oferowana przez Julimex, Julimex nie ma obowiązku zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.

    5. Julimex dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tej samej formy płatności, jaką wybrał Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

    6. W przypadku częściowego zwrotu Towaru koszty przesyłki nie będą zwracane.

    7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Julimex oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Klient ma obowiązek zwrócić Towar na adres Julimex.

    8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

    9. Julimex może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących z tytułu zmniejszenia wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru z płatnością zwracaną w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy.

    10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, przy zawarciu której Klient skorzystał z kuponu rabatowego, użyty kupon rabatowy nie podlega zwrotowi.

 

§ 8

Platforma Internetowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich – Platforma ODR

       1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

       2. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

       3. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

       4. Adres e-mail Julimex, przeznaczony do kontaktu z Konsumentami m.in. w sprawach rozpatrywania reklamacji i roszczeń, jest następujący: sklep@julimex.pl.

 

§ 9

Konto Użytkownika

 1. Konto Użytkownika nie jest konieczne do składania Zamówień w Sklepie internetowym, ale umożliwia skorzystanie z funkcjonalności takich jak: podgląd statusu realizacji Zamówienia i historii zakupów, brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych Zamówieniach, możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych.

 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika należy dokonać nieodpłatnej Rejestracji, która polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego w Sklepie internetowym pod adresem: https://julimex.pl/pl/reg.

 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, polega na uzupełnieniu formularza o niezbędne dane, tj.: adres e-mail oraz Hasło. Wymagane jest również złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem zaakceptowaniu jego treści, które składa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Po wykonaniu wskazanych czynności należy kliknąć przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

 4. Do Konta Użytkownika można również zalogować się przez Facebook albo przez Google, wybierając odpowiednią opcję w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej.

 5. Usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest po wysłaniu do Julimex, drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@julimex.pl, żądania usunięcia Konta Użytkownika. Julimex usuwa Konto Użytkownika w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

 6. Julimex zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Konta Użytkownika w przypadku, w którym Użytkownik narusza przepisy niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa, narusza interesy Julimex lub innych Użytkowników, oraz gdy zablokowanie dostępu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności w przypadku przełamania zabezpieczeń Sklepu internetowego na skutek działań hakerskich.

 7. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika, o którym mowa w ust. 6 powyżej, trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika.

 8. Julimex zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

§ 10

Newsletter

 1. Nieodpłatna usługa Newsletter świadczona przez Julimex polega na przesyłaniu przez Julimex drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających informacje o nowych produktach lub usługach oferowanych przez Julimex.

 2. Newsletter przesyłany jest jedynie do Użytkowników, którzy zapisali się do subskrypcji usługi Newsletter.

 3. Zapisanie się do subskrypcji usługi Newsletter możliwe jest poprzez:

 1. zaznaczenie opcji zapisu do usługi Newsletter w formularzu rejestracyjnym Konta Użytkownika albo

 2. wysłanie Julimex prośby o zapis do usługi Newsletter drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@julimex.pl.

 3. Zapisanie się do subskrypcji usługi Newsletter stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Newsletter zawiera w szczególności informacje o Julimex, informacje o produktach i usługach oferowanych przez Julimex, oraz informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

 2. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji usługi Newsletter poprzez wysłanie żądania wypisania z tej usługi drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@julimex.pl.

 

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Julimex.

 2. Szczegółowe informacji dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Sklepie internetowym.

 2. Regulamin może ulec zmianie. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie przez Julimex na stronie głównej Sklepu internetowego, przez okres 10 dni, informacji o zmianie Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie również wysłana mailowo do Użytkowników posiadających Konto Użytkownika.

 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w trybie o którym mowa w ust. 2 powyżej, nastąpi nie później niż na 7 Dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 4. W przypadku, w którym Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Julimex w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi w zakresie udostępniania Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium